Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPFOK- EN PENSIONSTALLING

STOETERIJ HORSEA


Artikel 1, Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de stalhouder in het kader van zijn/haar bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door de stalhouder uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 2, Aanbod
Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door de stalhouder schriftelijk uitgebracht en gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene  voorwaarden.
Een aanbod wordt voorzien van een dagtekening en heeft een geldigheidsduur van 2 maanden. Een aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs en de opzeggingsmogelijkheden van de klant. Een aanbod vermeldt de vervaldag en de wijze van betaling.

Artikel 4, Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door de stalhouder retour is ontvangen.
Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen of de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

 

Artikel 5, Prijs en prijswijziging
De stalhouder hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van de stalhouder wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld en nader omschreven in Bijlage I.
De stalhouder heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, eenmaal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend.

Artikel 6, Betaling en waarborgsom
Betaling vindt plaats door tijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op het door de stalhouder aangegeven bankrekeningnummer te weten 1168.90.703 t.n.v. Horsea, uiterlijk op de laatste dag van de voorgaande maand.
Als betaling in termijnen is overeengekomen,  dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in een nadere overeenkomst zijn vastgesteld.
De stalhouder kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom bij de stalhouder deponeert ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde bij kortdurende overeenkomsten, dan wel ter hoogte van één maandprijs bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd en dienen uitsluitend tot zekerheid voor de stalhouder.
De stalhouder mag zich verhalen op de waarborgsom terzake van al datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient bij het einde van de overeenkomst door de stalhouder onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 7, Verzuim en incassokosten
De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.
Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke de stalhouder heeft.
Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125.

Artikel 8, Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten
Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
De stalhouder heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
In het geval een klant langer dan drie maanden in verzuim is, dan heeft de stalhouder het recht om  – na verkrijging van een executoriale titel –  het paard/pony van de klant te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de klant alsdan verschuldigd is. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4) ten aanzien van een eventuele waarborgsom in acht genomen.
De stalhouder zal het voornemen tot verkoop van het paard/pony uiterlijk één maand voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de klant meedelen.

Artikel 9, Beëindiging overeenkomst

De klant kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand vanaf de 1e van de volgende maand schriftelijk opzeggen.
De stalhouder kan – met inachtneming van een opzegtermijn van één maand– een overeenkomst  voor onbepaalde  tijd  schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk:      

de stalhouder wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft;
de stalhouder ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de in gebruik geving van de verhuurde ruimte te beëindigen;
de stalhouder zijn bedrijf beëindigt;
om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet  van de stalhouder kan worden gevergd.
Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de stalhouder iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien:
de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan de stalhouder of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van stalhouder, naar beoordeling van de stalhouder, ernstig worden aangetast;
de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene  voorwaarden of het reglement ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de stalhouder niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paard/ponyen en/of het  paard/pony van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard/pony tijdelijk in een quarantainebox geplaatst wordt,  dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paard/ponyen zoveel mogelijk wordt beperkt.
De klant blijft gehouden de  overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

Artikel 10, Ontruiming
Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van de stalhouder te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend.

Artikel 11, Annulering door de klant
De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de stalhouder het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
In geval van niet-verschijnen op de overeengekomen datum, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd zijn op de geannuleerde prestaties onderstaande bepalingen naar verhouding van toepassing.
Bedragen die de stalhouder met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan de stalhouder te worden vergoed, tenzij de stalhouder onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
Wanneer een reservering is gemaakt die betrekking heeft op de door de stalhouder ter beschikking te stellen accommodatie, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

bij annulering van meer dan 1 maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant niet gehouden enig bedrag aan de stalhouder te betalen;
bij annulering meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen;
bij annulering meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen;
bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde te betalen;
bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan drie dagen voor de ingangsdatum van de  overeenkomst is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen;
bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de stalhouder te betalen.

Artikel 12, Annulering door de stalhouder
Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door de stalhouder aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.
Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft de stalhouder het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
De stalhouder heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn –  een overeenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat de stalhouder de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt de stalhouder van deze bevoegdheid gebruik nadat de overeenkomst is ingegaan, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval naar tijdsevenredigheid berekend.
De stalhouder is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is de stalhouder alsnog gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

Artikel 13, Gedragsregels en gebruik
De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door de stalhouder gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in het reglement van het bedrijf van de stalhouder.
De stalhouder zal bij het aangaan van een overeenkomst dit reglement overhandigen.
Het is de stalhouder toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen.

De klant is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken als stalruimte voor zijn/haar paard/pony.

Het is de klant niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren of anderszins in gebruik af te staan behoudens schriftelijke toestemming van de stalhouder.


Artikel 14, Aansprakelijkheid stalhouder
Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is de stalhouder niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de stalhouder aangeboden producten.
De stalhouder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van de stalhouder.
De stalhouder is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de stalhouder, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de stalhouder dient te worden betracht.
De stalhouder is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de stalhouder.
De stalhouder is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
De aansprakelijkheid van de stalhouder voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de stalhouder zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Artikel 15, Aansprakelijkheid klant en verzekering
De klant is jegens de stalhouder aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren.
De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard/pony, welke op het bedrijf van de stalhouder verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard/pony dat op het bedrijf van de stalhouder verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard/pony te verzekeren, tevens wanneer het paard/pony bij derden is gestald.    

            

Artikel 16, Accommodatie
De stalhouder is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst – behoudens bijzondere omstandigheden – aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. De stalhouder is tevens gehouden – behoudens bijzondere omstandigheden – de daarbij behorende diensten te  verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de stalhouder gerechtigd om een reservering door een klant als vervallen te beschouwen, wanneer de klant zich niet op de eerste gereserveerde dag voor 18.00 uur bij de stalhouder heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 11 (annulering).
De stalhouder is gerechtigd om van de klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie, dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident onbillijk en voor de klant als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd.
De klant heeft in het geval hierboven vermeld onder lid 4 het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst waarop voormelde wens van de stalhouder betrekking heeft te beëindigen,  onverminderd zijn verplichtingen uit    hoofde van andere overeenkomsten.

Voor het overige zal de stalhouder nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 17, Paard/pony
Paard/pony worden alleen in overleg met de stalhouder geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard/pony te vervangen, zonder voorafgaand overleg met de stalhouder.
Nieuwe paard/pony dienen steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS. Van deze inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een inentingsbewijs aan stalhouder  te worden overgelegd.
Met uitzondering van de paard/pony die zeer korte tijd op het bedrijf van de stalhouder verblijven, worden alle paard/pony, in overleg met een dierenarts, op vaste tijden tenminste één keer per 12 maanden tegelijkertijd ingeënt conform de in lid 2 hierboven aangehaalde voorschriften. Met uitzondering van de paard/pony die zeer korte tijd op het bedrijf van de stalhouder verblijven, worden alle paard/pony op vaste tijden doormiddel van een wormplan ontwormd. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar van het  betreffende dier en worden afzonderlijk op de nota vermeld.
In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van de stalhouder, kunnen er om gezondheids-technische redenen door de stalhouder voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep, dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen geschieden steeds in overleg met de dierenarts van de stalhouder.

Artikel 18, Dierenarts
Indien een paard/pony van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, na voorafgaand overleg met de klant, door de dierenarts van de klant.
In situaties van nood is de stalhouder zelfstandig bevoegd om de dierenarts van de klant in te schakelen. Is de genoemde dierenarts niet beschikbaar, dan is de stalhouder bevoegd de hulp van de dieren-arts van de stalhouderij in te roepen. Of er sprake is van een nood-geval, is uitsluitend ter beoordeling van de stalhouder.
De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in prijs inbegrepen en worden afzonderlijk door de stalhouder aan de klant doorberekend.

Artikel 19, Trailers en overige (paard/ponyen-)vervoersmiddelen
Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald  in overleg met de stalhouder en op de plaats die de stalhouder daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto's, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van de stalhouder.
De stalhouder heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op het bedrijf van de stalhouder, een vergoeding te vragen.
Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van de stalhouder verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Artikel 20, Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de stalhouder binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten terzake verliest.

Artikel 21, Geldigheid algemene voorwaarden
De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 22, Rechtskeuze en forum
De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.